Regulamin

 

Postanowienia ogólne

Regulamin obejmuje zasady, które obowiązują przy korzystaniu z Serwisu Film.net.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Administratorem Serwisu Film.net.pl jest:

More Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64 00-825 Warszawa, NIP: 5272947816, KRS: 0000879037.

 

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik, czyli osoba korzystająca z Serwisu Film.net.pl, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 • Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu.
 • Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z używania Serwisu.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść materiałów, które umieszcza w Serwisie np. komentarzy. Nie może w szczególności używać słów uznawanych za obelżywe i wstawiać treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści i łamania prawa.
 • Użytkownik na własne ryzyko klika w linki, odnośniki i materiały stron trzecich.
 • Użytkownik z niektórych funkcji i usług Serwisu może korzystać dopiero po założeniu konta w serwisach zewnętrznych np. konta na poczcie e-mail, albo rejestracji w usłudze Disqus.
 • Użytkownik nie może zamieszczać treści reklamowych, komercyjnych, promocyjnych oraz SPAMu.
 • Użytkownik akceptuje, że dostęp lub korzystanie z niektórych części Serwisu może podlegać odrębnym zasadom.
 • Użytkownik nie może podejmować prób nieuprawnionego dostępu do Serwisu oraz innych działań, które zakłócałby działanie stron Serwisu.

 

Ochrona prywatności i danych osobowych

Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są pod linkiem: film.net.pl/polityka-prywatnosci.

 

Odpowiedzialność administratora

 • Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do niektórych treści, części i funkcji Serwisu.
 • Serwis Film.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikłe z wadliwie działającego sprzętu elektronicznego użytkownika, a które wpływają na prawidłowy odbiór zawartości witryny internetowej.
 • Serwis może wyświetlać reklamy i publikować materiały promocyjne.
 • Treście publikowane w Serwisie podlegają prawu autorskiemu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez użytkowników Serwisu i będzie usuwać takie treści zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2020 roku.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa poprzez treści zamieszczane przez Użytkowników, to Użytkownicy ponoszą pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie.
 • Administrator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Serwisu, zastrzega sobie prawo do przerw w jego działaniu i usunięcia Serwisu. Nie ponosi też odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak dostępu do treści Serwisu z dowolnych przyczyn np. awarii technicznych, albo niedostosowania urządzeń elektronicznych użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślnie spowodowanie szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu lub wiązać się z nim. W szczególności nie odpowiada za ewentualne utracone korzyści, naruszenia dobrego imienia, szkody wynikłe z utraty danych czy opóźnienia, a także zakłócenia działalności gospodarczej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zawartość Serwisu była rzetelna, jednak informacje dostępne na jego stronach mają  jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 • Administrator wyklucza wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia w granicach, w jakich jest to możliwe ze względu na przepisy prawa.

 

Zmiany w regulaminie

Administrator może zmienić regulamin z jednoczesnym powiadomieniem o tym użytkowników za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie Serwisu Film.net.pl.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3.08.2021 roku.